Kitap

28 07 2009

ETME

KÜLLİYÂT-I ŞEMS-İ TEBRİZİ GÜLDESTESİ

MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ

KİTAP ARKA KAPAKTA YER ALAN ŞİİR DÂHİL 80 ŞİİR İÇERMEKTEDİR. TERCÜME MANZUM OLARAK ÖLÇÜLÜ VE KAFİYELİ YAPILMIŞTIR. HECE ÖLÇÜSÜ KULLANILMIŞ VE HECELERİN ASIL ŞİİRLERDEKİ HECELERİN SAYISIYLA AYNI OLMASINA ÖZEN GÖSTERİLMİŞTİR. KAFİYELERİN DE GENELLİKLE MEVLÂNÂ’NIN KULLANDIĞI KAFİYELERLE UYUMLU OLMASINA ÖZEN GÖSTERİLEREK İMKÂNLAR ÖLÇÜSÜNDE AYNI REDİFLER KULLANILMIŞTIR. KİTAPTA 5 “ETME” REDİFLİ ŞİİR YER ALMAKTADIR. KİTAPTA MEVLÂNÂ’NIN BAZI TÜRKÇE VE ARAPÇA BEYİT VE ŞİİRLERİNE DE YER VERİLMİŞTİR. TÜRKÇE BEYİTLER MEVLÂNÂ’NIN AĞZINDAN ÇIKTIĞI ŞEKLİYLE OLDUĞU GİBİ BIRAKILMIŞTIR.

MEHMET ŞAYIR
http://rismili.6te.net

 

Aşağıdaki  kitapların tamamını verilen linkten indirebilirsiniz.

FARSÇA DİL DERSLERİ

FARSÇA DİLBİLGİSİ, PROF. DR. MEHMET KANAR

FARSÇA KOLAY HİKAYELER

FARSÇA KOLAY KISA HİKAYELER

FARSÇA OKUMA VE DİKTE-1

FARSÇA OKUMA VE DİKTE-2

FARSÇA YAZIM KURALLARI

AVESTA YAZISI ÖĞRETİMİ

BOSTAN, SA’Dİ-Yİ ŞİRAZİ (FARSÇA)

BÛF-I KÛR (ROMAN), SADIK HİDAYET (FARSÇA)

CEŞN-İ FERHONDE (ÖYKÜ),

CELÂL ÂL-İ AHMED (FARSÇA)

ÇAĞDAŞ İRAN EDEBİYATI HAKKINDA BİR İNCELEME, MUHAMMED-İ İSTİ’LAMİ, ÇEVİREN: PROF. DR. MEHMET KANAR

DEH DASTAN-I KUTAH, HUŞENG-İ GOLŞİRİ (FARSÇA)

DİVAN-I EŞ’ÂR-I RUDEKİ (FARSÇA)

DİVAN-I FERİDUDDİN-İ ATTÂR (FARSÇA)

DİVAN-I PERVİN-İ İ’TİSAMİ (FARSÇA)

DİVAN-I RUBAİYYAT-I EBU SAİD EBU’L-HAYR (FARSÇA)

DOBEYTİHA-YI BABA TAHİR URYAN HEMEDANİ (FARSÇA)

EFSANE-Yİ AFERİNEŞ, SADIK-I HİDAYET (FARSÇA)

GAZELİYYAT-I SA’Dİ-Yİ ŞİRAZİ (FARSÇA)

GOZİDE-Yİ DASTANHA-YI SADIK-I ÇUBEK (FARSÇA)

GOZİDE-Yİ DASTANHA-YI SADIK-I HİDAYET (FARSÇA)

GÜLİSTAN, SA’Dİ-Yİ ŞİRAZİ (FARSÇA)

GÜLŞEN-İ RÂZ, MAHMUD ŞEBUSTERİ (FARSÇA)

HACI AĞA (ROMAN), SADIK HİDAYET (FARSÇA)

HÂFIZ-I ŞÎRÂZÎ’NİN DİVANI (FARSÇA)

HAYDAR BABAYA SELAM, ŞEHRİYAR (AZERİCE-FARSÇA)

HEFT EVRENG, ABDURRAHMAN-I CAMİ (FARSÇA)

KABUSNAME’DEN VE SİYASETNAME’DEN SEÇMELER (FARSÇA)

KELİLE VE DİMNE, NASRULLAH MUNŞİ (FARSÇA)

LEYLA U MECNUN, NİZAMİ-Yİ GENCEVİ (FARSÇA)

MANTIKU’T-TAYR, FERİDUDDİN-İ ATTÂR (FARSÇA)

MELEKUT, BEHRAM SADIKİ (ROMAN) (FARSÇA)

MEVLANA’NIN MESNEVİSİNDEN SEÇMELER (FARSÇA)

MEVLANA’NIN MESNEVİSİ (TAMAMI) (FARSÇA)

MUŞ U GORBE, UBEYD-İ ZAKANİ (FARSÇA)

NAMEHA-YI AŞIKANE, NİMA YUŞİC (FARSÇA)

OSMANLICA SÖZLÜK, MEHMET KANAR

PENC DEFTER-İ Şİ’R, FEREYDÛN-İ MUŞÎRÎ (FARSÇA)

RUBAİYAT-I OMER HAYYAM (FARSÇA)

RUBAİYAT-I OMER HAYYAM (FARSÇA-İNGİLİZCE)

SEFERNAME, NASIR-I HOSREV (FARSÇA)

ŞEHR-İ KISSA, BİJEN-İ MOFİD (FARSÇA)

ÖMER HAYYAM’IN RUBAİLERİ (FARSÇA)

“VEYLANUDDEVLE” VE “FARSİ ŞEKER EST” (ÖYKÜ), MUHAMMED ALİ CEMALZADE (FARSÇA)

MERG-İ RENG, SOHRAB SEPEHRİ (FARSÇA)

http://www.farsdili.com/kitap.html

گنج مراد-Dilek Hazinesi

14 07 2009

Yârî ez-Hak be-cû ki cüz fazleş

Ukde-i müşkilât ne-küşâyed

 

Her çi hâhî ez ü taleb ki cüz û

Reh be-genc-i murâd ne-nümâyed

 

Tanrı’dan yardım iste! Zirâ O’nun fazlı olmaksızın müşküller düğümü çözülmez.

Ne istersen O’ndan iste! Zirâ O’nsuz dilek hazinesine ulaşılamaz.*

 

Ez zamâne ne mikünem gile’i

Tâ be-dâneste-em ki mecbûrest

 

Zamaneden şikâyetçi değilim.

Çünkü biliyorum ki oda Allah’ın kudreti elindedir.*

 

Ez-tahayyür ki kâsırem der-şükr

Pîş-i çevgân-ı fikr çün gûyem

Hod giriftem ki şükr-i Hak güftem 

Şükr-i tevfîk-i şükr çün gûyem

 

O kadar hayretteyim ki şükrü tam olarak edâ edemiyorum.

Fikir çevgânı önünde ben nasıl konuşabilirim?

 Farz edeyim ki Hakk’a şükrümü ifâde ettim, fakat,

 Şükr etmeme ettiği yardımın şükrünü nasıl ifâde edeyim?*

 

Nigeh-dâr-ı fursat ki âlem demist

Demî pîş-i dânâ bih ez âlemist

 

Fırsatı gözet! Zirâ âlem bir demden ibârettir. Amma bu bir solukluk zaman, bilgin kişi yanında bir âlem değerindedir.*

*Tursun Bey, Târih-i Ebü’l-Feth’den

مناجات فارسی-Farsça Münâcât

8 07 2009

On Yedinci Söz’den

Kalbe Farisî olarak tahattur eden bir münacat

هٰذِهِ اْلمُنَاجَاةُ تَخَطَّرَتْ فِى الْقَلْبِ هٰكَذَا بِالْبَيَانِ الْفَارِسِى

Yani, bu münacat, kalbe Farisî olarak tahattur ettiğinden, Farisî yazılmıştır. Evvelce matbu olan Hubab Risalesinde derc edilmişti.

يَا رَبْ! بَه شَشْ جِهَتْ نَظَرْ مِى كَرْدَمْ، دَرْدِ خُودْرَا دَرْمَانْ نَمِى دِيدَمْ

Yâ Rab! Tevekkülsüz, gafletle, iktidar ve ihtiyarıma dayanıp derdime derman aramak için cihât-ı sitte denilen altı cihette nazar gezdirdim. Maatteessüf derdime derman bulamadım. Mânen bana denildi ki: “Yetmez mi dert, derman sana.”

دَرْ رَاسْت مِى دِيدَمْ كِه: دِى رُوزْ مَزَارِ پَدَرِ مَنْست

Evet, gafletle sağımdaki geçmiş zamandan teselli almak için baktım. Fakat gördüm ki, dünkü gün, pederimin kabri; ve geçmiş zaman, ecdadımın bir mezar ı ekberi suretinde göründü. Teselli yerine vahşet verdi.HAŞİYE 1

HAŞİYE 1 İman, o vahşetli mezar-ı ekberi, ünsiyetli bir meclis-i münevver ve bir mecma-ı ahbap gösterir.

وَدَرْ چَپْ دِيدَمْ كِه: فَرْدَا قَبْرِ مَنْست

Sonra soldaki istikbale baktım, derman bulamadım. Belki yarınki gün, benim kabrim; ve istikbal ise, emsalimin ve nesl-i âtinin bir kabr-i ekberi suretinde görünüp, ünsiyet değil, belki vahşet verdi. HAŞİYE 2

HAŞİYE 2 İman ve huzur-u iman, o dehşetli kabr-i ekberi, sevimli saadet saraylarında bir davet-i Rahmâniye gösterir.

وَإ ِيمْرُوزْ: تَابُوتِ جِسْمِ پُرْ اِضْطِرَابِ مَنْست

Soldan dahi hayır görünmediği için, hazır güne baktım. Gördüm ki, şu gün, güya bir tabuttur. Hareket-i mezbuhânede olan cismimin cenazesini taşıyor. HAŞİYE 1

HAŞİYE 1 İman, o tabutu, bir ticaretgâh ve şaşaalı bir misafirhane gösterir.

بَرْ سَرِ عُمُرْ جَنَازَءِ مَنْ اِيسْتَادَه اَسْت

İşbu cihetten dahi devâ bulamadım. Sonra başımı kaldırıp şecere-i ömrümün başına baktım. Gördüm ki, o ağacın tek meyvesi benim cenazemdir ki, o ağacın üstünde duruyor, bana bakıyor. HAŞİYE 2

HAŞİYE 2 İman, o ağacın meyvesini cenaze değil, belki ebedî hayata mazhar ve ebedî saadete namzet olan ruhumun eskimiş yuvasından yıldızlarda gezmek için çıktığını gösterir.

دَرْ قَدَمْ: آبِ خَاكِ خِلْقَتِ مَنْ وَخَاكِسْتَرِ عِظَامِ مَنْ اَستْ

O cihetten dahi meyus olup başımı aşağıya eğdim. Baktım ki, aşağıda, ayak altında, kemiklerimin toprağı ile mebde-i hilkatimin toprağı birbirine karışmış gördüm. Derman değil, derdime dert kattı.HAŞİYE 3

HAŞİYE 3 İman, o toprağı, rahmet kapısı ve Cennet salonunun perdesi olduğunu gösterir.

چُونْ دَرْ پَسْ مِينِكَرَمْ، بِينَمْ: اِيْن دُنْيَاءِ بِى بُنْيَادْ هِيچْ دَرْ هِيچَسْت

Ondan dahi nazarı çevirip arkama baktım. Gördüm ki, esassız, fâni bir dünya, hiçlik derelerinde ve adem zulümatında yuvarlanıp gidiyor. Derdime merhem değil, belki vahşet ve dehşet zehrini ilâve etti. HAŞİYE 4

HAŞİYE 4 İman, o zulümatta yuvarlanan dünyayı, vazifesi bitmiş, mânâsını ifade etmiş, neticelerini kendine bedel vücutta bırakmış mektubât-ı Samedâniye ve sahâif-i nukuş-u Sübhâniye olduğunu gösterir.

وَدَرْ پِيشْ: اَنْدَازَءِ نَظَرْ مِيكُنَمْ، دَرِ قَبِرْ كُشَادَه اَسْت

وَرَاهِ اَبَدْ بَدُورِدِرَازْ بَدِيدَارسْت

Onda dahi hayır görmediğim için ön tarafıma, ileriye nazarımı gönderdim. Gördüm ki, kabir kapısı yolumun başında açık görünüp, onun arkasında ebede giden cadde, uzaktan uzağa nazara çarpıyor. HAŞİYE 5

HAŞİYE 5 İman, o kabir kapısını âlem-i nur kapısı ve o yol dahi saadet-i ebediye yolu olduğunu gösterdiğinden, dertlerime hem derman, hem merhem olur.

مَرَا جُزْ جُزْءِ اِخْتِيَارِى چِيزِى نِيسْت دَرْ دَسْت

İşte şu altı cihette ünsiyet ve teselli değil, belki dehşet ve vahşet aldığım onlara mukabil, benim elimde bir cüz-i ihtiyarîden başka hiçbir şey yoktur ki, ona dayanıp onunla mukabele edeyim. HAŞİYE 1

HAŞİYE 1 İman, o cüz-i lâyetecezzâ hükmündeki cüz-ü ihtiyarî yerine, gayr-ı mütenâhi bir kudrete istinad etmek için bir vesika verir. Ve belki iman bir vesikadır.

كِه اوُجُزْءْ هَمْ عَاجِزْ، هَمْ كُوتَاهُ، وَهَمْ كَمْ عَيَارَاسْت

Halbuki o cüz-i ihtiyarî denilen silâh-ı insanî hem âciz, hem kısadır. Hem ayarı noksandır. İcad edemez. Kisbden başka hiçbir şey elinden gelmez. HAŞİYE 2

HAŞİYE 2 İman, o cüz-i ihtiyarîyi, Allah namına istimal ettirip, her şeye karşı kâfi getirir. Bir askerin cüzî kuvvetini devlet hesabına istimal ettiği vakit, binler kuvvetinden fazla işler görmesi gibi…

نَه دَرْ مَاضِى مَجَالِ حُلُولْ، نَه دَرْ مُسْتَقْبَلْ مَدَارِ نُفُوذَاسْت

Ne geçmiş zamana hulûl edebilir, ne de gelecek zamana nüfuz edebilir. Mazi ve müstakbele ait emellerime ve elemlerime faidesi yoktur. HAŞİYE 3

HAŞİYE 3 İman, dizginini cism-i hayvanînin elinden alıp kalbe, ruha teslim ettiği için, maziye nüfuz ve müstakbele hulûl edebilir. Çünkü kalb ve ruhun daire-i hayatı geniştir.

مَيْدَانِ أُو إِينْ زَمَانِ حَالْ، وَيَكْ آنِ سَيَّالَسْت

O cüz-i ihtiyarînin meydan-ı cevelânı, kısacık şu zaman-ı hazır ve bir ân-ı seyyaldir.

بَا إِينَ هَمَه فَقْرَهَا وَضَعْفَهَا، قَلَمِ قُدْرَتِ تُو آشِكَارَه

نُوِشْتَه اَسْت، “دَرْ فِطْرَتِ مَا”: مَيْلِ اَبَدْ وَاَمَلِ سَرْمَدْ

İşte, şu bütün ihtiyaçlarımla ve zayıflığımla ve fakr ve aczimle beraber, altı cihetten gelen dehşetler ve vahşetlerle perişan bir halde iken, kalem-i kudretle sahife-i fıtratımda ebede uzanan arzular ve sermede yayılan emeller âşikâre bir surette yazılmıştır, mahiyetimde derc edilmiştir.

بَلْكِه هَرْچِه هَسْت، هَسْت

Belki dünyada ne varsa, nümuneleri fıtratımda vardır. Umum onlara karşı alâkadarım. Onlar için çalıştırıyorum, çalışıyorum.

دَاۤئِرَءِ اِحْتِيَاجْ مَانَنْدِ دَآئِرَءِ مَدِّ نَظَرْ بُزُرْكِى دَارَسْت

İhtiyaç dairesi, nazar dairesi kadar büyüktür, geniştir.

خَيَالْ كُدَامْ رَسَدْ اِحْتِيَاجْ نِيزْرَسَدْ

دَرْ دَسْت – هَرْچِه نِيسْت دَرْ اِحْتِيَاجْ هَسْت

Hattâ, hayal nereye gitse, ihtiyaç dairesi dahi oraya gider; orada da hâcet vardır. Belki, her ne ki elde yok, ihtiyaçta vardır. Elde olmayan ihtiyaçta vardır; elde bulunmayan ise hadsizdir.

دَآئِرَءِ اِقْتِدَارِ هَمْچُو دَآئِرَءِ دَسْتِ كُوتَاهِ كُوتَاهَسْت

Halbuki daire-i iktidar, kısa elimin dairesi kadar kısa ve dardır.

پَسْ فَقْرُو حَاجَاتِ مَا بَقَدَرِ جِهَانَسْت

Demek, fakr ve ihtiyaçlarım dünya kadardır.

سَرْمَايَهءِ مَا هَمْچُو: “جُزْء لاَ يَتَجَزّٰا” اَسْت

Sermayem ise, cüz-i lâyetecezzâ gibi cüz’î bir şeydir.

اِينْ جُزْءِ كُدَامْ وَاِينْ كَاۤئِنَاتِ حَاجَاتِ كُدَامَسْت؟

İşte, şu cihan kadar ve milyarlar ile ancak istihsal edilen hâcet nerede? Ve bu beş paralık cüz-ü ihtiyarî nerede? Bununla onların mübayaasına gidilmez, bununla onlar kazanılmaz. Öyle ise başka bir çare aramak gerektir.

پَسْ دَرْرَاهِ تُو، أَزْاِينْ جُزْءْ نِيزْ بَازْمِى كُذَشْتَنْ چَارَءِ مَنْ اَسْت

O çare ise şudur ki: O cüz-i ihtiyarîden dahi vaz geçip, irade-i İlâhiyeye işini bırakıp, kendi havl ve kuvvetinden teberri edip, Cenâb-ı Hakkın havl ve kuvvetine iltica ederek hakikat-i tevekküle yapışmaktır. Yâ Rab! Madem çare-i necat budur; Senin yolunda o cüz-i ihtiyarîden vaz geçiyorum ve enaniyetimden teberri ediyorum.

تَا عِنَايَتِ تُو دَسْتَكِيرِ مَنْ شَوَدْ، رَحْمَتِ بِى نِهَايَتِ تُوپَنَاهِ مَنْ اَسْت

Ta, Senin inâyetin, acz ve zaafıma merhameten elimi tutsun. Hem, ta Senin rahmetin, fakr ve ihtiyacıma şefkat edip bana istinadgâh olabilsin, kendi kapısını bana açsın.

آنْ كَسْ كِه بَحْرِ بِى نِهَايَتِ رَحْمَتْ يَافْتَ اسْتْ، تَكْيَه

نَه كُنَدْ بَرْاِينْ جُزْءِ اِخْتِيَارِى كِه يَكْ قَطْرَه سَرَابَسْت

Evet, her kim ki rahmetin nihayetsiz denizini bulsa, elbette bir katre serap hükmünde olan cüz-i ihtiyarına itimat etmez, rahmeti bırakıp ona müracaat etmez.

أَيْوَاهْ! اِينْ زَنْدِكَانِى هَمْ چُو خَابَسْت
وِينْ عُمْرِ بِى بُنْيَادْ هَمْ چوُ بَادَسْت

Eyvah, aldandık! Şu hayat-ı dünyeviyeyi sabit zannettik. O zan sebebiyle bütün bütün zayi ettik. Evet, şu güzerân-ı hayat bir uykudur; bir rüya gibi geçti. Şu temelsiz ömür dahi bir rüzgâr gibi uçar, gider.

اِنْسَانْ بَزَوَالْ دُنْيَا بَفَنَا اَسْت، آمَالْ بِى بَقَا آلاَمْ بَبَقَااَسْت

Kendine güvenen ve ebedî zanneden mağrur insan zevâle mahkûmdur, sür’atle gidiyor. Hane-i insan olan dünya ise, zulümat-ı ademe sukut eder. Emeller bekàsız, elemler ruhta bâki kalır.

بِيَا اَىْ نَفْسِ نَا فَرْجَامْ! وُجُودِ فَانِى خُودْرَا فَدَا كُنْ

خَالِقِ خُودْرَا كِه اِينْ هَسْتِى وَدِيعَه هَسْت

Madem hakikat böyledir. Gel, ey hayata çok müştak ve ömre çok talip ve dünyaya çok âşık ve hadsiz emellerle ve elemlerle müptelâ bedbaht nefsim! Uyan, aklını başına al! Nasıl ki yıldızböceği kendi ışıkçığına itimat eder, gecenin hadsiz zulümatında kalır. Balarısı kendine güvenmediği için gündüzün güneşini bulur; bütün dostları olan çiçekleri, güneşin ziyasıyla yaldızlanmış müşahede eder.

 

Öyle de, kendine, vücuduna ve enaniyetine dayansan, yıldızböceği gibi olursun. Eğer sen fâni vücudunu, o vücudu sana veren Hâlıkın yolunda feda etsen, balarısı gibi olursun, hadsiz bir nur-u vücut bulursun. Hem feda et. Çünkü şu vücut sende vedia ve emanettir.

وَمُلْكِ اُو وَاُودَادَه فَنَا كُنْ تَا بَقَا يَابَدْ، اَزْاَنْ
سِرِّى كِه: “نَفْىِ النَفْى” اِثْبَاتَ سْت

Hem Onun mülküdür, hem O vermiştir. Öyle ise, minnet etmeyerek ve çekinmeyerek fena et, feda et, ta bekà bulsun. Çünkü nefy-i nefy ispattır. Yani, yok yok ise, o vardır. Yok, yok olsa, var olur.

بَهَاىِ بِى گِرَانْ دَادَه بَرَاىِ تُو نِگَاهْ دَارَاسْت

Hâlık-ı Kerîm, kendi mülkünü senden satın alıyor; Cennet gibi büyük bir fiyatı verir. Hem o mülkü senin için güzelce muhafaza ediyor, kıymetini yükselttiriyor. Yine sana hem bâki, hem mükemmel bir surette verecektir. Öyle ise, ey nefsim, hiç durma. Birbiri içinde beş kârlı bu ticareti yap. Ta beş hasâretten kurtulup, beş ribhi birden kazanasın…

Sözler, On Yedinci Söz

 Devamı için: http://www.sorularlarisale.com/subpage.php?s=kulliyat&risale=65