می​کنی مکن- Etme

15 08 2009

بشنیده​ام که عزم سفر می​کنی مکن

مهر حریف و یار دگر می​کنی مکن

 

تو در جهان غریبی غربت چه می​کنی

قصد کدام خسته جگر می​کنی مکن

 

از ما مدزد خویش به بیگانگان مرو

دزدیده سوی غیر نظر می​کنی مکن

 

ای مه که چرخ زیر و زبر از برای توست

ما را خراب و زیر و زبر می​کنی مکن

 

چه وعده می​دهی و چه سوگند می​خوری

سوگند و عشوه را تو سپر می​کنی مکن

 

کو عهد و کو وثیقه که با بنده کرده​ای

از عهد و قول خویش عبر می​کنی مکن

 

ای برتر از وجود و عدم بارگاه تو

از خطه وجود گذر می​کنی مکن

 

ای دوزخ و بهشت غلامان امر تو

بر ما بهشت را چو سقر می​کنی مکن

 

اندر شکرستان تو از زهر ایمنیم

آن زهر را حریف شکر می​کنی مکن

 

جانم چو کوره​ای است پرآتش بست نکرد

روی من از فراق چو زر می​کنی مکن

 

چون روی درکشی تو شود مه سیه ز غم

قصد خسوف قرص قمر می​کنی مکن

 

ما خشک لب شویم چو تو خشک آوری

چشم مرا به اشک چه تر می​کنی مکن

 

چون طاقت عقیله عشاق نیستت

پس عقل را چه خیره نگر می​کنی مکن

 

حلوا نمی​دهی تو به رنجور ز احتما

رنجور خویش را تو بتر می​کنی مکن

 

چشم حرام خواره من دزد حسن توست

ای جان سزای دزد بصر می​کنی مکن

 

سر درکش ای رفیق که هنگام گفت نیست

در بی​سری عشق چه سر می​کنی مکن

 

ETME

Duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun etme
Başka bir yar başka bir dosta meylediyorsun etme

Sen yadeller dünyasında ne arıyorsun yabancı
Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun etme

Çalma bizi bizden bizi gitme o ellere doğru
Çalınmış başkalarına nazar ediyorsun etme

Ey ay felek harab olmuş alt üst olmuş senin için
Bizi öyle harab öyle alt üst ediyorsun etme

Ey makamı var ve yokun üzerinde olan kişi
Sen varlık sahasını öyle terk ediyorsun etme

Sen yüz çevirecek olsan ay kapkara olur gamdan
Ayın da evini yıkmayı kastediyorsun etme

Bizim dudağımız kurur sen kuruyacak olsan
Gözlerimizi öyle yaş dolu ediyorsun etme

Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer
Aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun etme

Ey cennetin cehennemin elinde olduğu kişi
Bize cenneti öyle cehennem ediyorsun etme

Şekerliğinin içinde zehir zarar vermez bize
O zehiri o şekerle sen bir ediyorsun etme

Bizi sevindiriyorsun huzurumuz kaçar öyle
Huzurumu bozuyorsun sen mahvediyorsun etme

Harama bulaşan gözüm güzelliğinin hırsızı
Ey hırsızlığa da değen hırsızlık ediyorsun etme

İsyan et ey arkadaşım söz söyleyecek an değil
Aşkın baygınlığıyla ne meşk ediyorsun etme