هرگز نمیرد-Asla Ölmez

17 10 2012

Hergiz ne mîred ân ki dileş zinde şod be aşk
Sebt est ber ceride-i âlem devâm-ı mâ

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق

ثبت است بر جریده عالم دوام ما

Gönlü aşk ile canlanan/yaşayan kimse asla ölmez
Bizim devamımız ceride-i âlemde yazılıdır