عیدتان مبارک

24 09 2015

بندگی کن تاکه سلطانت کنند / تن رها کن تا همه جانت کنند

سر بنه در کف ، برو در کوى دوست / تا چو اسماعیل ، قربانت کنند

بگذر از فرزند و مال و جان خویش / تا خلیل الله دورانت کنند

 عیدتون مبارک

Teslimiyetle sevgiliye yönel ki

İsmail gibi seni kurbân etsinler..