امتحان

5 08 2016

İnsana imtihan olarak özlemek yeter!

Bir şehri.. Bir sesi.. Bir nefesi..

C.Zarifoğlu

!انسان را  دلتنگی کافی است برای امتحان

..برای یک شهر.. یک صدا.. یک نفس

çeviri: âyine-i iskender

IMG-20160623-WA0018