امتحان اول

22 08 2007

Sonuçlar için cevaplarınızı farscaa@gmail.com adresine gönderebilir veya aynı adresten cevap anahtarını isteyebilirsiniz.

در پرسشهاي 1 تا 20 براي جاهاي خالي مناسبترين گزينه را انتخاب

كنيد.

(1   او در آخرِ هفته …………… درس خواندن از صبح تا شب خوابيده است. 

    

   (A   به دليلِ

   (B   مانندِ

   (C   هميشه

(D      به جايِ

  

(2   ژاله و سارا هر روز پياده به مدرسه مي روند, چون مدرسة آنها خيلي …………… است.

   (A   دراز

   (B   نزديك

   (C   بلند

(D      كوتاه

  

(3   نوزده به علاوة دوهزار و سيزده مي شود …………… .

   (A   دو هزار و صد و سه

   (B   نوزده هزار و سي و سه

   (C   دو هزار و سي و دو

(D      دو هزار و سيصد و دو

  

(4   سارا كيفش را …………… اطاق گذاشت و پس از آن براي بازي به حياط رفت.   

    

   (A   در

   (B   بـه

   (C   از

(D      را

  

(5   مرداد ماهِ …………… سال است.

   (A   چهارم

   (B   ششم

   (C   پنجم

(D      هفتم

  

(6   كاوه هنوز خيلي كوچك است, از اين رو هر روز مادرش او را به دبستان …………… .

   (A   مي رود

   (B   مي گذارد

   (C   مي بريد

(D      مي برد

  

(7   احمد و ناسر هيچ وقت باهم به مدرسه …………… .

   (A   مي رونـد

   (B   نيـسـتـنـد

   (C   رفـتـنـد

(D      نمي رونـد

  

(8   براي پوشيدنِ لباس …………… وقت لازم داريد؟

   (A   چـقـدر

   (B   چند تا

   (C   چه ساعتي

(D      كدام روز

  

(9   دوستم …………… من پرسيد: پسرم را براي تعطيل كجا خواهم برد؟

   (A   به

   (B   را

   (C   از

(D      در

  

(10   ماه شهريور يكي از ماههايِ …………… است.

   (A   پاييز

   (B   زمستان

   (C   بهار

(D      تابستان

  

(11   يك قاشق شكر …………… چايم مي ريزم, چون شكرِ زياد براي من خوب نيست.

   (A   به

   (B   از

   (C   با

(D      در

  

 (12    …………… و در يكي از دبستانهايِ تهران درس مي دهد.

   (A   او فارسي ياد مي گيرد 

   (B   پسرش دانشجو است

   (C   پدرش آموزگار است  

(D      چون او معلّم است

  

(13   پسرم هر صبح به اتاقِ من مي آمد و روزنامه ها را برايم …………… . 

   (A   مي خواند

   (B   خوانده بود

   (C   خواند

(D      خوانده است

  

(14   خانة پدرم در استانبول است, ولي …………… برادرم در آنكارا است.

   (A   خودِ

   (B   اغلبِ

   (C   هميشه

(D      از آنِ

  

(15   ديروز در گلاسِ ما هشت نفر شاگرد …………… .

   (A   داشت

   (B   بود

   (C   نيست

(D      دارد

  

(16   سالِ گذشته آنها را …………… يك بار نديدم.

   (A   فقط

   (B   اغلب

   (C   بيشتر از

(D      هيچ وجه

  

(17   شما هفته اي …………… به سينما مي رويد؟

   (A   چه ساعتي

   (B   چند بار

   (C   چطور

(D      چه وقت

  

(18   زبانِ فارسي مشكلتر است …………… زبانِ انگلسي؟ 

   (A   از

   (B   به

   (C   يا

(D      با

  

(19   پرويز از كارخانه …………… به خانه مي رود.

   (A   يك راست

   (B   به هيچ وجه

   (C   نزد

(D      براي

  

(20   ارديبهشت ماهِ بهار است, …………… دي در فصلِ …………… است.

   (A   ولي/ زمستان

   (B   فقط/ بهار

   (C   همان/ پاييز

(D      همين/ تابستان