Arşiv’den Nısf-ı Cihân’a

24 08 2015

Osmanlı Arşivi’nde geçirdiğimiz bir aylık süre içerisinde bir çok tecrübeler edindik. Bir belgenin, depodan çıkıp araştırmacının kullanımına hazır hale gelene kadar geçirdiği aşamalarına, uzuun serüvenine şahit olduk. Farklı alanlarda görev alan değerli isimlerle tanışıp bilgilerinden istifade ettik.

arşiv kolajı

İlgi alanım olması sebebiyle Fars Dili ile ilgilenen kişilerle ayrıca sohbet ettim. Bu isimlerden biri olan Erkan Bey, 15 günlük İran Kültür gezisi yapmış. Gezi izlenimlerini arşivde bizzat kendisinden dinleme fırsatım oldu. Çektiği fotoğraflardan küçük bir kolajı ve gezi notlarını lisanifarisi sayfamızda da paylaşmak istedim.

iran

Erkan Kırın’ın kaleminden İran gezi notlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

http://blog.milliyet.com.tr/en-yeni-iran-gezi-notlari/Blog/?BlogNo=433651

Şark Edebiyatı Ansiklopedisi

10 06 2015

1982’de vefat eden şarkiyat âlimi Abdülbaki Gölpınarlı’nın 1949’da tamamladığı ve iki bin madde ile dört bin civarında fişten meydana gelen “Şark Edebiyatı Ansiklopedisi”, yazılmasından tam 66 sene sonra, önümüzdeki aylarda yayınlanacak.

“Şarkiyat”ın yani “doğubilimi”nin dünyadan 1982’de ayrılan büyük âlimi Abdülbaki Gölpınarlı, ardında konusunda herbiri hâlâ tek kaynak olan yüzden fazla kitabın yanısıra yayınlanmamış eserler de bırakmıştı ve bunlardan biri, binlerce sayfalık “Şark Edebiyatı Ansiklopedisi” idi. 1949’da tamamlanan ama bir türlü basılamayan, müsveddeleri 33 sene boyunca Abdülbaki Hoca’da, bir o kadar zaman da bende (Murat Bardakçı) duran ansiklopedi önümüzdeki aylarda yayınlanacak ve edebiyat tarihimizde yepyeni bir ufuk açacak.

1087810_0e8350f69ba8657233fc6e69b1392c0b1087810_4db2b1e27e106a8249b2736a05eb5440

Murat Bardakçı’nın yazısı için: http://www.haberturk.com/yazarlar/murat-bardakci/1087810-66-senedir-yayinlanmayi-bekleyen-ansiklopedi-birkac-ay-sonra-cikiyor

بالکن-Balkon

31 05 2014

سزائی کاراکوچ

کودک اگر بیفتد می میرد چون بالکن                   Çocuk düşerse ölür çünkü balkon

خلیج شجاع مرگ است در خانه ها                     Ölümün cesur körfezidir evlerde

هنگام که آخرین لبخند محو می شود در چهرۀ کودکان  Yüzünde son gülümseme kaybolurken çocukların

مادران مادران دستهایشان آویزان است در میلۀ بالکنها  Anneler anneler elleri balkonların demirinde

Farsça’ya çeviri; Derya ÖRS

Dil ve Edebiyat Dergisi, Nisan 2014, Sayı 64

34

Y. Demir’e.. 🙂

Lebîb’in Farsça Şiirleri

11 08 2013

Lebîb, 18. yüzyılın ilk yarısında yaşamış Diyarbakırlı dîvân şâirlerinden birisidir. Hakkında fazla bir bilgi mevcut değildir. Elde edilen bilgilere göre 1695-1768 yılları arasında yaşayan şâir iyi bir medrese eğitimi almış, bu sayede şiir yazabilecek kadar Arapça ve Farsça da öğrenmiştir.

Diyarbakırlı Lebîb’in Türkçe kaleme aldığı, 5500 beyit civarında, oldukça hacimli dîvânında, Farsça yazılmış manzûmeler şunlardır: Vezir Abdullah Paşaya yazılmış bir kaside, Çeteci Abdullah Çelebi’nin Farsça gazeline yapılan altı bentlik bir tahmis, beş gazel, dört mu’amma, mülemma başlığı altında beşi Arapça, beşi Farsça on matla‘ beyit.

Dîvânından seçtiğimiz bir kaç beyiti paylaşıyoruz;

پرسش احوال من کویا که پنداری حرام 

یا چه تقصیر از دعا کویت چنین رو تافتن

Benim halimi sormayı sanki haram sanırsın. Sana dua edene hangi suçtan dolayı yüz buruşturursun?

مینماید چشم بختشرا سراب تیه غم 

عارف لب تشنه را دریا شود فرضا نصیب

Susamış arife deniz bile nasip olsa; yine onun baht gözüne, gam çölünün serabı görünür.

ای گل ایام بهلرست این چه باشد گر کنی 

از شمیم وصل تویک شمه ای مارا نصیب

Ey gül, bahar günleridir. Vuslatının kokusundan bana tek bir koku nasip etseydin ne olurdu?

دعای غیب چو شد راجح از دعای حضور

سزد که عفر کنی در زیارت تو قصور

Gıyâben yapılan dua, huzurda yapılan duaya tercih edildiğinden, seni ziyarette kusuru affetmen uygun olur.

KAYNAKLAR

Orhan KURTOĞLU, Lebîb Divanı, Doktora Tezi

Halil ÇEÇEN, Diyarbakırlı Lebîb’in Farsça Şiirlerinin Tercümesi, T.C. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Fars Dili ve Edebiyatı-Doktora ve Yüksek Lisans Tezleri

16 06 2013

Türkiye’de Fars Dili Ve Edebiyatı Alanında Yapılan Çalışmalar Bibliyografyası Denemesi I: Fars Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dallarında Hazırlanan Doktora Ve Yüksek Lisans Tezleri

Araş. Gör. Kadir Turgut tarafından hazırlanan bu çalışma, Türkiye’de Fars Dili ve Edebiyatı alanında yapılan çalışmalara ait bibliyografya denemesinin bir bölümü olarak hazırlanmış olup, Türkiye Üniversitelerinin Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dallarında hazırlanan doktora ve yüksek lisans tezlerini konu almaktadır. Çalışmada Türkiye’de Fars Dili ve Edebiyatı alanında yapılmış yayın ve incelemeleri konu alan bibliyografya çalışmaları ve Türkiye Üniversitelerindeki Fars Dili ve Edebiyatları Anabilim Dallarının tarihi kısaca tanıtılmış, Türkiye Üniversitelerinin ilgili anabilim dallarında hazırlanan tezlerin sayısal verileri ve istatistik tabloları verilmiştir. Çalışmaya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Fars Dili ve Edebiyatı, Doktora ve Yüksek Lisans Tezleri

Farsça-Kürtçe Ortak Kelimeler

2 06 2013

Hint Avrupa dil ailesinin İranî grubuna mensup Kürtçe ve Farsça, gramer ve telaffuz bakımından her ne kadar bir takım farklılıklara sahip olsalar da, iki dilin kelime haznelerindeki ortak kelime sayısı oldukça fazladır. Aynı dil ailesine mensup olan Kürtçe ve Farsça’daki ortak kelimelerin çoğunluğu birebir ortak yapıya sahipken bir kısım ortak kelimelerde ise zamanla meydana gelmiş bazı telaffuz farkları vardır. Şeyhmus ORKİN tarafından hazırlanan çalışmada Farsça öğrenimi için hazırlanmış Dr. Ahmet Saffar Mukaddem’in “AZOFA” adlı eserinin birinci cildi ile Abdulah İncekan’nın Kürtçe öğrenimi için hazırladığı “Ez Kurdî Hîn Dibim” adlı kitabının tümü taranıp mevzu bahis kitapların temel kelime haznelerindeki Kürtçe-Farsça ortak ve farklı kelimeler tespit edilmiştir.

Bahsedilen çalışmaya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kürtçe-Farsça Ortak Kelimeler

 

Türk Edebiyatında Farsça Yazılmış Kerbelâ Mersiyeleri

7 12 2012

Kadir TURGUT*

Giriş
Mersiye Arapça « رثی » (resâ) kökünden gelmekte olup ölüye üzülmek ve ağlamak demektir. Arapçadan Farsçaya ve Türkçeye de geçmiştir. Ölenin ardından ağlamak, onu yâd etmek ve övmek anlamının yanında bunun için yapılan törenlere de bu ad verilmiştir. Daha sonra bu törenlerde okunan ağıtlara mersiye denmiştir.1 Şairlerin ve yazarların önemli kişilerin ölümü üzerine kaleme aldıkları, ölen kişiyi öven ve ölümü üzerine duyulan üzüntüyü dile getiren eserlere de mersiye denmiştir.2 Sıra dışı ve trajik bir şekilde ölenleri yahut öldürülenlerin anılmasına ise ayrı bir önem verilmiştir. Öldürülen kişilerin ardından yazılan mersiyeler ayrı bir tür olarak kabul edilmiş ve “maktel” olarak anılmıştır.3 Arap geleneğinde ölenin önemli bir kişi olması durumunda, bir şair tarafından sanat zevkine de uygun bir şiirle yâd edilmesi adetti. Arap geleneğinde ataların kahramanlığı ve cömertliği ile övünmek ve öldürülenin intikamını almak töre olduğundan bunu ifade eden şiirler de yazılmıştır. İslâmiyet’in kabulünden sonra Hz. Muhammed’in ölülerin ardından aşırı derecede ağlayıp dövünmeyi olması nedeniyle gelenek nispeten zayıflasa da devam etmiştir.4 Başta Hz. Muhammed olmak üzere din büyüklerinin ardından da mersiyeler yazılmıştır. Genel olarak Arap edebiyatının Arap edebiyatının vezin ve formlarıyla genel çerçevesini iktibas eden Fars ve Türk edebiyatında da aynı gelenek var olmuştur. Fars edebiyatında daha önceleri de ölenin ardından onu anmak üzere şiirler yazıldığı bilinse de bunun için müstakil olarak yazılıp günümüze kadar kalan ilk şiir Rûdekî (ö. 329/940)’ye aittir. Ondan sonra da birçok şair tarafından özellikle hükümdarlar ya da hanedan büyüklerinin ölümü üzerine mersiyeler yazılmıştır. Bazı savaş ve afet gibi durumları anmak üzere de mersiye yazılmıştır.5 Türk edebiyatında İslamiyet öncesinde de ağıt, sagu gibi adlarla ölünün ardından üzüntüyü dile getiren manzum ve ahenkli eserlerin yazılması ve okunması adetti. İslamiyet’in kabulünden sonra Arap ve Fars edebiyatı paralelinde gelişen klasik Türk edebiyatında ise mersiye başlıca bir tür olarak var olmuştur.6 Çoğunlukla manzum olan mersiyeler devlet ve din büyükleri yanında aileden yahut tanıdıklardan birinin ölümü üzerine de yazılmıştır.7

Hz. Hüseyin ve Kerbelâ Olayı İçin Yazılan Mersiyeler
Hicretin ilk yıllarında dünyaya gelip Hz. Muhammed’in yanı başında ve İslam’ın ilk büyük şahsiyetlerinin gözü önünde büyüyüp yetiştirilen Hz. Hüseyin (ö. 61/680)’in sahabeler arasında özel bir yeri vardı. Hz. Muhammed’in torunu ve Hz. Ali’nin oğlu da oluşu nedeniyle gördüğü özel ilgi üzerine Emevîler tarafından yürütülen iktidar mücadelesinde şehit edilişi, Müslümanlar arasında çok büyük üzüntüye neden olmuştur.8 Bu üzüntüyü dile getirilen çok sayıda eser yazılmıştır.9 Hz. Hüseyin’in şehit edildiği ve türbesinin bulunduğu Kerbela şehri de bütün İslam dünyasında bu yönüyle tanınmıştır.10 Hz. Hüseyin’in büyük bir şahsiyet oluşunun dışında öldürülüşünün de zulüm ve haksızlık olarak görülmesi unutulmaz mersiyeler yazılmasına neden olmuş, tarih boyunca Arap, Fars, Türk, Urdu ve diğer Müslüman halklar edebiyatları içerisinde hakkında en çok mersiye yazılan Hz. Hüseyin ve en meşhur mersiyeler Kerbela hadisesini anlatanlar olmuştur.11 Literatürde “Maktel-i Hüseyin” adıyla bilinen bu eserlerin bir kısmı manzum kısa şiir olduğu gibi, Hz. Hüseyin’in şehadetini anlatan mensur müstakil eserler de yazılmıştır. Arap edebiyatı içerisinde başlayan “Maktel-i Hüseyin” yazma geleneği daha sonra Fars ve Türk edebiyatında da devam etmiştir.12 Fars edebiyatında dini içerikli mersiyelerin büyük çoğunluğunu Hz. Hüseyin için yazılanlar oluşturmaktadır. Şia mezhebinin İran’da yayılması da bu mersiyelerin artmasında etkili olmuştur.13 Özellikle Hüseyin Vâiz-i Kâşifî’nin yazdığı Ravzâtü’ş-Şühedâ adlı Hz. Hüseyin’in şehadetini anlatan eser halk arasında da yayılmış, Muharrem ayında Hz. Hüseyin’i anma toplantılarında okuna gelmiştir. Bu eserin Türkçeye da aynen ya da değiştirilerek çokça tercüme edilmiştir. Fuzûlî, Hadîkatü’s-Süedâ adlı eserini yazarken de bu eserden yararlanmıştır.14
Türk edebiyatında Hz. Hüseyin’in şehit edilişini anlatan çok sayıda eser bulunmaktadır. Bunlardan bir kısmı mensur, fakat çoğunluğu manzum olarak yazılmıştır. Özellikle tasavvuf çevrelerinde Hz. Hüseyin’i anmaya daha çok rağbet gösterilmiş, yazılan mersiyelerin bir kısmı bestelenerek tekke ve dergâhlarda okunmuştur. Hatta halk arasında da bu acıyı işleyen türküler yakılmıştır.15 Hz. Hüseyin’i ve Kerbela hadisesini anlatan Türkçe eserler üzerine akademik çalışmalar yapılmış,16 bu mersiyeleri bir araya toplayan yayınlar yapılmıştır.17 Bu çalışmalarla Türk edebiyatında Hz. Hüseyin’i anmak için yazılan mersiyeler bilinir ve rahatlıkla ulaşılabilir olmuştur.

Farsça Şiir Yazan Türk Şairler
Edebiyatımızda Türkçenin yanında Arapça ve Farsça da kullanılmış, bu dillerle şiirler yazılmıştır. Özellikle Osmanlı döneminde Arapçaya ilim dili olarak yer verilirken Farsça da edebiyat çevrelerinde geçerli idi. Farsça öğrenilmesi ve yazılması her türlü imkânla teşvik ediliyordu.18 Padişahlar ve devlet büyükleri bizzat Farsça şiirler ve eserler yazıyorlar, yazılmasını emrediyorlardı.19 Klasik Türk edebiyatı sahasında eser veren çoğu şairin az ya da çok Farsça şiiri bulunmaktadır. Türk edebiyatında az denmeyecek sayıda Farsça divan ya da divançe oluşturan şair de vardır.20 Mevlânâ (ö. 672/1273)21, Sultan Veled (ö. 712/131222, Ulu ‘Ârif Çelebi (ö. 719/1319)23, Nesîmî (ö. 820/1417)24, Ahmed-i Dâ‘î (ö. 824/1421)25, Hamîdî (ö. XVI. yy. başları26, Adnî Mahmud Paşa (ö. 878/1474)27, Kabûlî (ö. 883/1478)28, Gülşenî-i Saruhânî (ö. 889/1484)29, İlâhî (ö. 896/1491)30, Ebü’l-Vefâ Muslihuddin Mustafâ (ö.896/1491)31, Cem Sultan (ö. 900/1495)32, Yavuz Sultan Selim I (Selîmî) (ö. 929/1522)33, Kânûnî Sultan Süleyman I (Muhibbî) (ö. 973/1566)34, Şehzâde Bayezid (Şâhî) (ö. 969/1562)35, Murad III (Murâdî) (ö. 1003/1595)36, İbrahim Gülşenî (ö. 940/153437, Basirî (ö. 941/1534)38, Fuzûlî (ö.963/1556)39, Hazînî (ö. 1005/1596)40, Nef‘î (ö. 1044/1635)41, Fâsih Ahmed Dede (ö. 1111/1699)42, Nâbî (ö. 1124/1712)43,
Nevres-i Kadîm (ö. 1175/1762)44, Koca Ragıp Paşa (ö. 1176/1763)45, Sünbülzâde Vehbî (ö. 1225/1809)46, Nidâi-yi Kaşgârî (ö. 975/1567)47, Halidi Bağdâdî (ö. 1242/1826)48, Şeyhülislam Arif Hikmet (ö. 1276/1859)49, Ayıntablı Aynî Efendi (ö. 1285/1868)50, Yenişehirli Avnî Bey (ö. 1300/1883)51, Nigârî-i Karabâğî (ö. 1303/1886)52, Ömer Necmi Efendi (ö. 1307/1889)53, Esâd Erbilî (ö. 1931)54, Ahmed Remzî Akyürek (ö. 1944)55, Tâhirü’l-Mevlevî (ö. 1951)56 Farsça şiir yazan, divan ya da divançe oluşturan Türk şairlerin en bilinenlerindendir.

Türk Edebiyatında Farsça Yazılmış Kerbelâ Mersiyeleri
Bu tebliğimizde Farsça şiir yazan bazı Türk şairlerin Hz. Hüseyin’i ve Kerbelâ hadisesini anlatan Farsça şiirlerini tanıtacağız. Yukarıda değinildiği üzere Türkçe Kerbelâ mersiyeleri üzerine çalışmalar yapılıp, toplu halde yayınlandığı halde çok sayıda olmamasına rağmen Türk şairlerinin yazdığı Farsça Kerbelâ mersiyeleri hariç tutulmuştur. Bu nedenle bu tebliğimizde Farsça şiir yazan beş Türk şairinin, (Mevlânâ, Fuzûlî, Fasîh Ahmed Dede, Yenişehirli Avnî Bey ve Alvarlı Muhammed Lutfî Efendî) Farsça yazdıkları Hz. Hüseyin’i ve Kerbelâ olayını anlatan şiirlerini tanıtacağız.

a. Mevlanâ
Mesnevî-i Ma‘nevî adlı eseriyle tanınan büyük mutasavvıf Mevlanâ Celâleddîn-i Rûmî57, Dîvân-ı Kebîr ya da Külliyât-ı Şems adıyla bilinen Farsça divanında Hz. Hüseyin’in Kerbelâ’da şehit oluşunun acısını anlattığı bir gazeli bulunmaktadır.58

ز سوز شوق دل من همی زند عللا
که بوک در رسدش از جناب وصل صلا
matlaıyla başlayan bu gazelde Mevlanâ Hz. Hüseyin’in şehit edilişi nedeniyle gönlünün yandığını, zahiren şehit fakat gaybda diri olduğunu, düşmanları nezdinde esir fakat gök katında sultan olduğunu, açlık ve kötülük zindanından kurtulup cennette dostlarıyla yerleştiğini anlattıktan sonra Allah’ın uyarısına kulak verip susmak gerektiğini hatırlatmaktadır. Bu gazelde Mevlanâ Yezid ve Kerbelâ adlarını da kötü çağrışımlarla anmaktadır. Yezîd’i ayrılığa benzetirken Kerbelâ’yı da “kerb u belâ/kötülük ve belâ” şeklinde kullanmaktadır.

b. Fuzûlî
Hz. Hüseyin ve diğer Ehl-i Beyt imamlarını anlatan Hadikatü’s-Süedâ adıyla müstakil bir eser yazdığından bahsettiğimiz ünlü Türk şairi Fuzûlî59’nin Farsça divanında iki Hz. Hüseyin’i ve Kerbelâ hadisesini anlatan kaside yer almaktadır. Remel bahrinin Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün vezninde yazılan ilk kaside yirmi sekiz beyitten oluşmaktadır.60

طاعتی کان در حقیقت موجب قرب خداست
طوف خاک درگه مطلوب دشت کربلاست
matlaıyla başlayan başlıksız bu kasidede Fuzûlî, Kerbelâ’nın Hz. Hüseyin’in mekanı olması hasebiyle ne kadar büyük ve yüce değerde olduğunu anlatıyor. Remel bahrinin Remel bahrinin Fâilâtün fâilâtün fâilün vezninde yazılan ikinci kaside ise yirmi üç beyittir.61

السلام ای ساکن محنت سرای کربلا
السلام ای مستمند و مبتلای کربلا
matlaıyla başlayan ikinci kasidede Fuzûlî, Hz. Hüseyin’i selamlayarak kasideye başlamaktadır. İlk altı beyitte “es-Selâm” hitabını sürekli tekrarlamakta, zulüm, acı, bela, cefa, sabır özellikleriyle muttasıf saymaktadır.

c. Fasîh Ahmed Dede
Mevlevî şeyhi olan Fasîh Ahmed Dede62’nin Farsça divançesinde “În nağme-i Mâtem-i Huseyn est/Bu Hz. Hüseyin’in Matemi’nin Nağmesidir” başlıklı bir kaside yer almaktadır.63 Müctes bahrinin Mefâilün feilâtün mefâilün feilün vezninde yazılan bu kaside otuz beyitten oluşmaktadır.

بیا که به پای تو تشنه است حسباه
چنانکه بوس لب جام باده را افواه
matlaıyla başlayan kasidede Fasîh Ahmed Dede, Hz. Hüseyin’in şehit edilmesi üzerine kendi yüreğinde hissettiklerini dile getirmektedir. Şair sürekli ağlamakta, kanlı gözyaşı dökmekte olduğundan, aklını şuurunu yitirdiğinden bahsetmekte, kasideyi Hz. Hüseyin’in kabrinin Resulullah’ın alnının nuruyla dolması dileğiyle bitirmektedir.

d. Yenişehirli Avnî Bey
Oldukça hacimli bir Türkçe divanından başka bir de Farsça divanı bulunan klasik Türk edebiyatının en önemli şairlerinden Yenişehirli Avnî Bey64, Farsça olarak biri kaside ve biri terkib-i bend olmak üzere Hz. Hüseyin ve Kerbelâ hadisesini anlatan iki mersiye yazmıştır. İlk eşinin babası olan Beşiktaş Mevlevîhânesi Şeyhi Nazîf Dede’nin Alevîliğe bağlılığının Yenişehirli Avnî Bey’in de Hz. Ali’nin yanında Hz. Hüseyin’i anlatan şiirler yazmasında etkisi olabilir. Yenişehirli Avnî Bey’in Hz. Hüseyin’in şehadetini anlatan Farsça kasidesi “Berâ-yi Seyyidü’ş-Şuhedâ Huseyn-i Kerbelâ Radiyallâhu Anhu/ Şehitlerin Efendisi Kerbelâ’daki Hüseyin (Allah ondan razı olsun) İçin” başlığını taşımaktadır. Hezec bahrinin Mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün vezniyle yazılan bu kaside on dokuz beyittir.65

جهان غرقآب خون خواهد شدن از اشک خون پالا
بیا ای کشتی گردون بسم الله مجریها
matlaıyla başlayan kasidede şair Hz. Hüseyin’in Kerbelâ’da şehit edilişinin sebep olduğu olağanüstü üzüntü ve matemi anlatıyor, bu nedenle dünyanın gözyaşıyla dolduğundan, evrende buna işaret eden bir çok olay olduğundan bahsediyor. Oldukça sanatlı ve aynı zamanda duygulu bir dille yazılan bu şiirde birçok tabiat ve insan olaylarının Hz. Hüseyin’in şehit edilişiyle bağlantısı kuruluyor. Kasidenin sonunda, mahşerde Hz. Ali’in şehzâdesi ve Kerbelâ şehidi Hz. Hüseyin’in bir kılı için içindekilerle beraber bütün Dünyanın değmeyeceği ifade ediliyor. Yenişehirli Avnî Bey, Hz. Hüseyin’i anlatan ikinci şiiri olan terkîb-i bendine ise “Cihâd-ı Ekber/Büyük Cihat” başlığını koymuştur.66 On iki bent ve doksan altı beyitten oluşan bu şiir, Muzâri‘ bahrinin Mef‘ûlü fâilâtü mefâîlü fâilün vezinde yazılmıştır.67

ای آسمان بنال که هنگام ماتم است
شادی حرام گشت که ماه محرم است
matlaıyla başlayan bu terkîb-i bende şair, Muharrem ayında Hz. Hüseyin’in acısını hissetmek gerektiğini ve mutluluğun haram olduğunu söyleyerek başlıyor. Bundan sonra bu matemin ne kadar büyük ve önemli olduğunu, Hz. Âdem’in, Hz. İsa’nın, Cebrâil’in ve İsrafil’in çok üzüldüklerini ifade ederek anlatıyor. İkinci bentte Kerbelâ’da olanlar üzerine yaşanan matemi dile getiriyor. Üçüncü bentte Hz. Ali’ye seslenerek “Kalk, gözünün nuru atından düştü, Hakk’ın gölgesi yere düştü.” diye sesleniyor, çok haksız ve uğursuz olaylar olduğundan bahsediyor. Dördüncü bentte Allah’a seslenerek buna neden olanlar şikâyet ediliyor, beşinci bentte ise Peygamber’e seslenip ailesine zulmedenlerin kahrolmaları için dua etmesi isteniyor. “Hüseyin” redifli altıncı bentte Hz. Hüseyin’in Hz. Peygamber nezdindeki yerine rağmen ona reva görülen muameleden ve başının
bedeninden ayrılarak Şam’a götürüldüğünden bahsediyor. “Ah” redifli yedinci bentte şair, bu olaya şahit olan zamandan, felekten, kaderden şikâyet ediyor. Sekizinci bentte her Hz. Hüseyin’in şehit edilişi, dinin ve şeriatın yok olması, Yusuf gibi kuyuya düşmesi, Hz. Musa’nın ah çekmesi ifadelerle anlatıldıktan sonra “Hüseyin’in incitilmesi Allah’ın incitilmesidir.” deniyor. Dokuzuncu bentte “küfür ateşinden yaratılan zalimler”in hilafeti gasp etmelerinden, Hz. Peygamber’in makamına “köpek yavrusu Muaviye”yi oturtmalarından, Allah’a isyan edip Hz. Muhammed’e savaş açmalarından ve ailesinin başını koparmalarından bahsediliyor, terkîbhânede Yezîd’e, etrafına ve soyuna lanet ediliyor. Onuncu bentte bu acı olaydan sonra artık dünyada iyi güzel bir şey olmasının anlamsızlığı “Peygamber’in ailesi susuzluktan öldü ya artık zemzem de olmasın” denilerek anlatılıyor. On birinci bentte zamanın Süleyman’ı Hz. Hüseyin’e kıyıldıktan sonra artık, dünyanın payidarlığa, insanlığın mutluluğa, bu acıyı hissetmeyenin dine haddi ve hakkı olmadığı dile getiriliyor, Hz. Hüseyin’in acısını hissetmeyenlerin Yezid olduğu dile ifade ediliyor. On ikinci ve son bendin her beyti “Sus Avnî” şeklinde kendine hitapla başlıyor, bu vakanın ne büyük felaket olduğu anlatılırken adeta bu felaket dile getirilebilecek bir felaket değildir denmek isteniyor ve nihayet terkîbhânede bu hesabın mahşerde görüleceği dile getiriliyor.

e. Alvarlı Muhammed Lutfî Efendi
İyi bir medrese eğitimi aldıktan sonra tasavvuf yoluna da giren Alvarlı Muhammed Lutfî Efendi (ö. 1956)68, Hülâsatü’l-Hakâyık adlı tasavvufî şiirlerinin derlemesinden oluşan eserinde yer alan yedi Farsça şiirden biri Hz. Hüseyin’in şehit edilişinin matemini anlatmaktadır.69 Remel bahrinin Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün vezninde yazılan gazel formundaki bu şiir yedi beyitten ibarettir.

ای آسمان بنال که هنگام ماتم است
شادی حرام گشت که ماه محرم است
Matlaıyla başlayan bu gazelde Muhammed Lutfî Efendi, kendi gönlüne seslenerek matem ayının (Muharrem) geldiğini, bu nedenle gözlerini kanlı yaşla doldurmasını, ciğerlerini paralamasını, efkârlanmasını istiyor. Âşıkların gönlünde yanan bir Kerbelâ olduğundan, sürekli ah çıktığından bahisle madem Hz. Muhammed’in ve Hz. Ali’nin gözünün nuru, Hz. Fatma’nın ailesinin sonu böyle oldu sen de yas tut diye sesleniyor. Son beyitlerde de kendine hitap eden Muhammed Lutfî Efendi, Hz. Hüseyin’in hidayet mührü olduğundan, Yezid’in ateşe atılmasından, Hz. Hüseyin’in seyitlerin efendisi oluşu nedeniyle eğer mutluluk isteniyorsa yolundan gitmek gerektiğinden bahsediyor.

Sonuç
Türk edebiyatı şairlerinden özellikle tasavvufla ilgili olanlar, ehl-i beyti ve özellikle Hz. Hüseyin’in şehit edilmesini anlatan çok sayıda şiirler yazmışlardır. Bu şiirlerden Türkçe olanlar yukarıda bahsedildiği gibi çeşitli çalışmalarda tanıtılmış ve bir araya getirilmiştir. Türk şairlerinden divan oluşturacak kadar Farsça şiir yazanlar olduğu ve bunlardan bazılarının Kerbelâ hadisesi üzerine şiirler yazdığı halde bu eserlerde bunlardan bahsedilmemiştir. Biz bu tebliğimizde Türk şairleri tarafından Farsça yazılan yedi adet Farsça Kerbelâ mersiyesini tanıttık. Ancak bu çalışmamızda müstakil olarak Kerbelâ hadisesini işleyen şiirleri aldık. Ebü’l-Vefâ Muslihuddin Mustafâ, Esad Erbilî gibi yazdıkları Farsça şiirlerde bir ya da birkaç bu olaya değinen70 şairler de olduğu halde bu şiirlerden burada bahsetmedik. Gelibolulu Mustafâ Âlî’nin de Subhatu’l-Abdâl adını verdiği Kerbelâ mersiyelerinden oluşan risalesinin girişinde, Türkçe, Farsça ve Arapça şiirlerden oluştuğu yazıldığı halde içeriğinde yalnızca Türkçe şiirler bulunup Farsça şiir bulunmamaktadır. Kaynaklarda varlığından bahsedilen Âlî’nin Farsça divanının da nüshalarının henüz bulunamadığından Âlî’nin Farsça Kerbelâ mersiyesi yazıp yazmadığının anlaşılması mümkün olmamıştır. Farsça şiirleri henüz gün yüzüne çıkarılmamış, tenkitli metinleri hazırlanmamış Türk şairlerinin yazdıkları şiirler de incelenerek, böyle bir sempozyum bildirisinin hacmini aşması nedeniyle metinlerine yer veremediğimiz bu şiirlerin tercümeleriyle birlikte bir araya toplanması ayrı bir çalışma konusu olacaktır.

Kaynak: Çeşitli Yönleriyle Kerbela, Editör Alim Yıldız, c. II, s. 509, Sivas, 2010

Uluslararası Kerbela Sempozyumu, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Sivas, 20-21 Mayıs 2010

*  İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

 

كلبه آحزان- Külbe-i Ahzân/Hüzünler Kulübesi

20 02 2012

Külbe-i ahzân.. Hüzünler kulübesi..
Hz. Yakup peygamberin sevgili oğlu Yusuf’u kaybetmesi üzerine üzüntü ve acı içinde, sabır ve tevekkülle Allah’a sığındığı, kapandığı evi.. Derin bir hüznü hâvi bu ifâde Klasik Edebiyatımıza da akseder. “beytü’l-hazen”, “beyt-i ahzân”, “külbe-i ahzân” isimleriyle eserlerde yer verilir..

Zevk-bâhşa beyt-i firdevsîde eylerken karar
Bir temelsiz külbe-i ahzâna muhtaç ettiler

Zâtı için; Hezâr gıpta o devr-i kadim efendisine / Ne kendi kimseye benzer ne kimse kendisine, beyti söylenen üstad İbnülemin Mahmut Kemal’de bir mısrasında böyle kullanır hüzünler kulübesini. İstanbul’un işgali sırasında konağından/kıymetli arşivini bırakarak/çıkarıldığı dönemde yazdığı bu kıtanın elem verici hikâyesi bir bahs-i diğerdir.

Külbe-i ahzânın geçtiği ve tekrâr tekrâr okumaktan keyif aldığım beyit ise Hâfız-ı Şirâzî’nin bir gazelinde geçiyor.

Döner yine Kenân’a kaybolan Yûsuf, gam yeme/üzülme
Hüzünler kulübesi gül bahçesi olur bir gün, gam yeme/üzülme

Gazelin her beyiti ayrı ayrı önemi hâiz. Tamamını, her okuduğunda mest olduğunu ifâde eden arkadaşımızın vesilesi ile paylaşıyoruz:)

Döner yine Kenân’a kaybolan Yûsuf, üzülme / Üzüntüler kulübesi gül bahçesi olur bir gün, üzülme

İyileşir durumun ey gam çeken gönül kaygılanma / Geçer bu çılgınlığın, sakinleşir başın, üzülme

Dönmese de felek bizim arzumuzca iki gün / Bir kararda kalmaz devran her zaman, üzülme

Gelirse ömrün baharı, yine çimenler üstünde / Başına gülden şemsiye çekersin ey bülbül, üzülme

Ümitsiz olma sakın ha, bilmezsin gaybın sırrını / Perde ardında olur gizli oyunlar, üzülme

Ka’be aşkıyla çölde yürüyeceksen eğer / Batsa da ayağına muğîlân dikeni, üzülme

Sevgilinin ayrılığında, rakibin sıkıntısında halimizi / Bilir hep halden hale sokan Allah, üzülme

Söküp götürürse de yokluk seli varlık temellerini ey gönül / Kaptanın Nûh ya, korkma tufandan, üzülme

Konak tehlike dolu, hedef çok uzak olsa da / Sonu olmayan bir yol yok, üzülme

Yoksulluk köşesinde, karanlık gecelerin yalnızlığında Hâfız / Oldukça virdin dua ve Kur’ân, üzülme

255 numaralı bu gazeli aşağıdaki linkten dinleyebilirsiniz;

 http://www.neyestan.com/DivanHafez.asp?pic=1

Anne Gibi-mim mesle madar-ميم مثل مادر

12 06 2011


Vaz geçin benden ey tanıdıklar

Çünkü ben sizden vaz geçtim artık

Sen de artık yabancı ol diğer geçmişim gibi

Aşkının yüreğimde ölmesini diliyorum

Hatıraların da son bulsun artık istiyorum

Tüm tanıdıklar vaz geçin benden

Çünkü ben sizden vaz geçtim artık

Her aşk ölür, söner gider, senin aşkın ölmez

İnan senden sonra kalbimde hiç kimse yerini alamaz

Filmi indirmek için;

http://efilti.net/mim-mesle-madar/

رحمت-Rahmet

9 05 2011

هركجا آب روان سبزه شود

هركجا اشك روان رحمت بود

Nerede akarsu bulunursa orada yeşillik olur

Nerede gözyaşı bulunursa orada rahmet olur

Merhûm Tahir Olgun’un “Mesnevi Dersleri” kitabını karıştırırken, hem manası hem de ilk öğrenip ezberlediğim farsça beyit olması hasebiyle benim için hususi yeri olan bu beyite rastladım. Şârih’in açıklamasıyla; En şiddetli sıcaklarda, yeryüzü kup kuru kesilmişken bile dere kenarlarının yeşilliği, derede akan suyun eser-i feyzidir.Bunun gibi, bir gözün de yaşlar dökmesi, merhamet-i İlahiyye füyûzunu meydana getiriyor, kurumuş bir kalbi şâdâb-ı hayat ediyor.

آخر هر گریه آخر خنده است

مرد آخرین مبارک بنده است

Nihayet her ağlamanın sonu gülmedir

Akıbeti gören mübarek bir kuldur

Dünya tebeddül ve inkılâb âlemidir. Gök gürler, yağmur yağar. Fakat birden bire bulutlar sıyrılır, güneş meydana çıkar. Âfâki olan şu hallerin vukua geldiği nasıl görülüyorsa, enfüste olması da muhal değildir. İnsanın kederi olur, yüreği daralır, gözünden yaşlar dökülür.  Lakin Allah’ın lütfuyla tecelli değişir, celâl-i İlahi, cemâle tebeddül eder. Evvel ağlayan, tecelli tesiriyle gülmeye başlar.

باش چون دولاب نالان چشم تر

تا ز صحن جانت بر رویت حضر

İnleyen dolap gibi gözü yaşlı ol ki

Ruhunun sahasında yeşillikler bitsin

Gözden nedâmet, yahut hasretle dökülecek yaşlar kalbin pasını siler, gönül ayinesini tecelliye ma’kes olabilecek bir hale getirir. O sebeptendir ki peygamberimizden öğrendiğimiz duamızdır; “Ya Rabbi! Ağlamayan gözden, haşyetle müteessir olmayan kalpten sana sığınırız”

Ağlayabilmek saadetini elde etmek için, ağlayanlara merhamet etmemiz gerektiğini şöyle dile getiriyor Rûmî;

 اشک خواهی رحم کن بر اشکبار

Etmeyin Reis Bey! Siz ağlayamazsınız. Ağlayabilseydiniz, anlayabilirdiniz. Rahmet kaldırılmış kalbinizden. Buz çölünde yol alıyorsunuz. Reis Bey, mühürlü kalbinizin açılmasını dilerim…

Anne katilliğiyle suçlanan mahkumun durumu için  “ağlanacak hal” dediğinde Reis Bey’i sarsan ve vicdan muhasebesi yapmasına vesile olan cümleleri söylüyor idam mahkumu.  “gözyaşı ve merhamet” ifadesini Reis Bey’in ve bizlerin hafızasına kazıyor…

Necip Fazıl’ın “Reis Bey” isimli eserinin, Mesut Uçakan imzalı sinemaya uyarlanmış halini buradan izleyebilirsiniz.