گنج مراد-Dilek Hazinesi

14 07 2009

Yârî ez-Hak be-cû ki cüz fazleş

Ukde-i müşkilât ne-küşâyed

 

Her çi hâhî ez ü taleb ki cüz û

Reh be-genc-i murâd ne-nümâyed

 

Tanrı’dan yardım iste! Zirâ O’nun fazlı olmaksızın müşküller düğümü çözülmez.

Ne istersen O’ndan iste! Zirâ O’nsuz dilek hazinesine ulaşılamaz.*

 

Ez zamâne ne mikünem gile’i

Tâ be-dâneste-em ki mecbûrest

 

Zamaneden şikâyetçi değilim.

Çünkü biliyorum ki oda Allah’ın kudreti elindedir.*

 

Ez-tahayyür ki kâsırem der-şükr

Pîş-i çevgân-ı fikr çün gûyem

Hod giriftem ki şükr-i Hak güftem 

Şükr-i tevfîk-i şükr çün gûyem

 

O kadar hayretteyim ki şükrü tam olarak edâ edemiyorum.

Fikir çevgânı önünde ben nasıl konuşabilirim?

 Farz edeyim ki Hakk’a şükrümü ifâde ettim, fakat,

 Şükr etmeme ettiği yardımın şükrünü nasıl ifâde edeyim?*

 

Nigeh-dâr-ı fursat ki âlem demist

Demî pîş-i dânâ bih ez âlemist

 

Fırsatı gözet! Zirâ âlem bir demden ibârettir. Amma bu bir solukluk zaman, bilgin kişi yanında bir âlem değerindedir.*

*Tursun Bey, Târih-i Ebü’l-Feth’den