دل پریشان

17 07 2017

به هم بر مکن تا توانی دلی

که آهی جهانی به هم بر کند

Elinden geldiğince hiç bir gönlü perişân etme

Çünkü bir âh cihânı alt üst eder

Sadi-i Şîrâzî / Gülistân / Hikaye 26

سعدی شیرازی » گلستان » باب اول در سیرت پادشاهان – حکایت شمارهٔ ۲۶

Tam ekran yakalama 17.07.2017 153759.bmp