احساساتی که توی دل ماند

1 11 2014

Sevgileri yarınlara bıraktınız

Çekingen, tutuk, saygılı.

Bütün yakınlarınız

Sizi yanlış tanıdı.

Bitmeyen işler yüzünden

(Siz böyle olsun istemezdiniz)

Bir bakış bile yeterken anlatmaya her şeyi

Kalbinizi dolduran duygular

Kalbinizde kaldı.

30.10.2014

محبتها به فرداها تأخیر کردید

در حالی که محبوب و مبری و مؤدب

همه نزدک هایتان شما را اشتباه شناختند

از روی کارهایی که به نحایت نیاورد

حتی نگاهی کافی است به فهماندن همه چیز

احساساتی که دل شما را پر کرد

توی دلتان ماند