خدا نزديك است

30 10 2015

هر قصر بی شیرین چون بیستون ویران
هرکوه بی فرهاد کاهی به دست باد

Şirin’siz her saray, bîsütûn gibi vîrânedir

Ferhat’sız her dağ, bir saman çöpüdür rüzgarda

dusayla’ya sevgilerle..

اگر عشق نبود …

13 03 2015

از غم خبری نبود اگر عشق نبود
دل بود ولی چه سود اگر عشق نبود ؟
بی رنگ تر از نقطه ی موهومی بود
این دایره ی کبود ، اگر عشق نبود
از آینه ها غبار خاموشی را
عکس چه کسی زدود اگر عشق نبود ؟
در سینه ی هر سنگدلی در تپش است
از این همه دل چه سود اگر عشق نبود ؟
بی عشق دلم جز گرهی کور چه بود ؟
دل چشم نمی گشود اگر عشق نبود
از دست تو در این همه سرگردانی
تکلیف دلم چه بود اگر عشق نبود ؟

زنده یاد: قیصر امین پور