از یوسف و زلیخای جامی

26 06 2014

بلی داند دلی کآگاه باشد

که از دل ها به دل ها راه باشد

Belî dâned k’âgâh bâşed

Ki ez dilhâ be dilhâ râh bâşed

Âgâh olan bir gönül, kalpten kalbe yol olduğunu bilir.

Molla Câmi, Yûsuf ve Züleyhâ / Heft Evreng

Mesnevî’nin tamamı için:

http://ganjoor.net/jami/7ourang/7-5-yusof-zoleykha/sh27/

Senden uzakta-دور از در تو

16 03 2014

Adsız

Senden uzak yaşayan kimsenin -velev ki sultân olsun- yaşayışı, cürm-i mahzdan ibârettir. Senin kapındaki sâillerin kazançlarına nisbeten, husrevlerin sermâyesi bütün hüsrândır.

Paylaştığımız metin, Tahiru’l-Mevlevi‘nin Levâmi’ Tercümesi kitabından alınmıştır. Tahiru’l-Mevlevi, kitabın önsözünde Levâmi’i Türkçe’ye çevirme sebebini şöyle ifâde eder: “İbn-i Fârid ve Molla Cami gibi iki ârif-i ekberin yâdigâr-ı nazm u şerhi ve isti’dâtta misilli bir üstâd-ı irfânperverin eser-i tab’ u neşri olan Levâmi’i Türkçe’ye nakletmek için vicdânî bir arzu duydum

Abdurrahman Câmî: Hayatı, Eserleri ve Türk Edebiyatına Etkileri

1 11 2013

1155

Kırkambar Tez-Makale Sunumu

Abdurrahman Câmî: Hayatı, Eserleri ve Türk Edebiyatına Etkileri

Kadir Turgut*

09 Kasim 2013

17.00

Şakir Kocabaş Salonu

*Araş. Gör. Dr., İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

http://bisav.org.tr/merkez.aspx?module=yuvarlakmasaayrinti&turid=29&altturid=30&dizi=0&menuID=8_8_29_30&merkezid=8&yuvarlakmasaid=1155#.UnPorS-noZU.facebook

Molla Cami ve Baharistân’ı

3 10 2010

Baharistan, onbeşinci yüzyılın büyük bilgin ve mutasavvıf şairi horasanlı Molla Cami’nin  Nefahatü’l-üns ve Salaman ve Absal’la birlikte en tanınmış eseridir. Sekiz bahçe olarak düzenlenmiş, şark’ta sözün söyleniş gayesi olan “hikmet” esası üzerine oturtulmuştur. Hicri 892 yılında tamamlanmış, hikaye, rubai, beyit, kıta, hikmet, mesnevi gibi başlıklar altında toplanmıştır. Şöhreti daha Molla Cami’nin yaşadığı yıllarda İran ve Hiindistan sınırlarını taşarak İstanbul’a ulaşan Baharistan, bütün Türk ve İslam muhitlerinde bir irfan ve fazilet yıldızı olarak asırlar boyunca parlamıştır.

 

Elimizdeki Yakup Kenan Necefzade tarafından çevirisi yapılan ve 1967 yılında sıralar matbaasında basılan doğu şaheserleri serisinin 3. kitabıdır. Yakında bu sayfada Baharistan’dan Farsça ve çevirisi olmak üzere bölümler paylaşacağız. Ve Farsça Baharistan’ı temin eden Hümeyra Bostan’a teşekkür ederiz.

 

                Bir kimse işe başlamadan önce Tanrı adını ağzına almaz ve O’na şükür etmezse cılız bir kuş gibi uçmak için kendinde güç bulamaz. Maksadına erişemeden kanatları dökülür ve yere öyle bir düşer ki artık bir daha kalkamaz.

               Aşk ve vefa Baharistanın fazilet ve ihsan dallarının minberlerinde güzel sesler ve tatlı nağmelerle ötüşüp cıvıldaşan kuşlar, Tanrı’yı anmak için durmadan, dinlenmeden binlerce destan okurlar ve okudukları o destanları kutlu toplantılarda dinleyenlerle hoş manzaralar seyredenlerin kulaklarına fısıldaşırlar.