Ömrünü ganimet ve nimet bil!

1 03 2015

2015-01-28 21.08.53

عمر را میدان غنیمت هر نفس

چون رود دیگر نیاید باز پس

Ömrünü ganimet ve nimet bil, ömründen bedel her nefesi ganimet bil. Çünkü ömür gider dahî geri gelmez. Bu sûrette insan ömr-i azîzini mahaline harc-ı sarf elzemdir. Ve ömrü sarfa mahal ancak zikrullah ve aşkullah ve taât ve ibâdet-i Huda’dır. Gayrı neye sarf olunsa telef ve zâyi sayılır.

Kişi noksânını bilmek gibi irfân olmaz

18 02 2015

2015-01-28 21.10.07

هر که او بر عیب خود بینا شود

روح او را قوتی پیدا شود

Her kimse ki o âdem kendi ayıbını görücü olur, onun rûhuna bir kuvvet zâhir olur.

Nitekim kişi noksânını bilmek gibi irfân olmaz denmiştir.

Pendnâme-i Attâr’dan-Kişi Ne Ederse Kendine Eder

13 02 2015

2015-01-28 21.08.05

هر که کاری نیک یا بد میکند

آن همه می دانکه باخود میکند 

Her kimse ki bir iyi iş yahut bir çirkin iş işler, o cümleyi bil ki kendine eyler. Yani kişi ne ederse kendine eder. Gerek hayır ve gerek şer. Kurân-ı Azîm’de gelmiştir (Men ‘amile sâlihan felinefsih ve men esâe fe’aleyhâ 45/15)

از پندنامه – Pendnâme’den

16 09 2014

Nasihatnâme, öğütnâme ya da pendnâme olarak adlandırılan eserler, insanları iyiye, doğruya ve güzele yönlendirerek onları ahlâkî ve sosyal açıdan olgunluğa ulaştırmayı hedefleyen eserlerdir. Bu eserlerde İslâmî temellere dayalı ahlâkî davranış kurallarını gelecek nesillere aktarmak kaygısı da güdülmüştür. İslâm toplumları, teorik ahlâktan ziyade ahlâkın uygulamasına önem vermişlerdir.

İran’lı şâir ve mutasavvıf Ferîdüddîn Attâr’ın Pendnâme’si bu konudaki önemli eserlerdendir. İçinden bölümler paylaşacağımız elimizdeki kitap ise Muhammed Murâd el-Nakşibendî (ö. 1847) tarafından bu esere yapılmış Mâhadar (Şerh-i Pend-i Attâr) isimli şerh kitabıdır.

re

حق ندارد دوست خلق آزار را

نیست این خصلت یکی دیندار را

Allahu Teâlâ hazretleri halkı incitici kimseyi dost ittihâz etmez. Bir din sâhibi kimse için halkı incitmek huyu yoktur. Yani mü’min-i kâmilde bi-gayr-ı vech-i şer’î kesr-i kalp hasleti olmaz. 

از ستم هر کو دلی را ریش کرد

آن جراحت بر وجود خویش کرد

Zulümden her kimse ki bir kalbi mecrûh eyledi — kişi hayır ve şer her ne eder ise kenduye eyler mefhûmunca — o cerâhati kendi vücuduna eyleyip o mazlûma etmedi.

Büyüyenay Yayınları, bahsettiğimiz Pendnâme-i Attâr Şerhi’ni latinize ederek yayınlamış. Detaylı bilgiyi Ömer Lekesiz’in kaleminden okuyabilirsiniz:

http://www.yenisafak.com.tr/yazarlar/OmerLekesiz/ey-ogul/35769