Senden uzakta-دور از در تو

16 03 2014

Adsız

Senden uzak yaşayan kimsenin -velev ki sultân olsun- yaşayışı, cürm-i mahzdan ibârettir. Senin kapındaki sâillerin kazançlarına nisbeten, husrevlerin sermâyesi bütün hüsrândır.

Paylaştığımız metin, Tahiru’l-Mevlevi‘nin Levâmi’ Tercümesi kitabından alınmıştır. Tahiru’l-Mevlevi, kitabın önsözünde Levâmi’i Türkçe’ye çevirme sebebini şöyle ifâde eder: “İbn-i Fârid ve Molla Cami gibi iki ârif-i ekberin yâdigâr-ı nazm u şerhi ve isti’dâtta misilli bir üstâd-ı irfânperverin eser-i tab’ u neşri olan Levâmi’i Türkçe’ye nakletmek için vicdânî bir arzu duydum

من چه گویم

13 12 2013

Resim1

Ey ihsânının en az derecesi dünya hükümdarlığı olan Maliku’l-Mülk.

Sen kalpte muzmir olanı bildiğin halde ben ne söyleyeyim ve nasıl dua edeyim?

Resim2

Sırrını ve muzmirini bilirsem de sen yine onu meydana koy, yani alenen dua et buyurmuş olduğun için sana ilticâ ve husûl-i matlûbu senden istid’â ediyorum.*

*Münâcât-ı Hazreti Mevlânâ Tercümesi / Tahiru’l-Mevlevî

دردِ بی دوا -Devâsız Dert

30 07 2013

untitled.bmp

محبّت را بفهميدم كه دردِ بی دوا باشد

پذيرفتم بجان اين درد و گشتم از دوا فارغ

Muhabbetin devâsız bir dert olduğunu anladım ve o derdi cân u gönülden kabul ederek devâsından fâriğ oldum. Tâhiru’l-Mevlevî

 

از طاهرالمولوی-Tahiru’l-Mevlevî’den

20 04 2013

sdf

Hâlimin perîşânlığına ve gönlümün vîrânlığına yabancılar değil bir âşinâ sebep..